MILJÖPOLICY för Södra Evlinge Båtklubb beslutad vid årsmötet 2002.

POLICY
SEBK skall arbeta för att minimera miljöpåverkan till vatten, mark och luft i
hamnanläggningen samt informera medlemmarna om aktuella miljöregler.
 

ANSVARSFÖRDELNING

 • SEBK ansvarar för hamnanläggningen och de gemensamma aktiviteter
 • som bedrivs i samband med sjösättning, upptagning, underhållsarbeten
  mm. Till hamnanläggningen räknas bryggor, vattenytor, markytor med
  växtlighet, byggnader samt installationer för vatten, latrin och avlopp
  samt elektricitet.
 • Båtägande medlem ansvarar för den egna båten, på land och i sjön samt de utrustningar, inventarier, kemikalier och färger som denne brukar.
  Medlemmen skall också följa SEBK's avfallshanteringsplan.
 • Södra Evlinge Båtklubb Avfallshanteringsplan